Phone lines closed

Call today: Closed

Monday: 9:00 am - 8:00 pm

Tuesday: 9:00 am - 8:00 pm

Wednesday: 9:00 am - 8:00 pm

Thursday: 9:00 am - 8:00 pm

Friday: 9:00 am - 8:00 pm

Saturday: 9:00 am - 12:30 pm

Pwllheli

Y Maes, Pwllheli, LL53 5HA

Welcome to NFU Mutual Pwllheli agency where you will always find a warm welcome. Our staff provide face to face service and friendly, expert assistance. We cover the areas of Gwynedd, Pwllheli, Criccieth, Porthmadog, Penrhyndeudraeth, Beddgelert, Nefyn, Abersoch & Aberdaron.


NFU Mutual

Hedd Rhys branch page photo

Hedd Rhys

Agent

I am the senior agent, having taken over the position in October 2008. I am fully trained to help with NFU Mutual insurance products and am committed to running an efficient, friendly office with a local flavour. I believe that the key to running a good business is providing a friendly, trustworthy environment. Ers cymryd y rol ym Mis Hydref 2008, fi yw’r Prif Asiant yng Nghaernarfon a Phwllheli. Rwyf wedi fy hyfforddi i roi gwybodaeth ar holl gynyrch yswiriant NFU Mutual ac wedi ymroi i redeg swyddfa effeithlon a chyfeillgar gyda blas lleol iddi. Credaf bod darparu awyrgylch gyfeillgar gyda staff y gall ein cwsmeriaid ymddiried ynddynt, yn hanfodol wrth redeg busnes da

Expand text

Sarah Edwards

Sarah Edwards

Agent

I began my role as Assistant Agent at the Caernarfon and Pwllheli office in November 2015. I have been fortunate to grow up locally with parents who run an agricultural merchant business providing me with sound knowledge of this continually changing industry. I can help with many aspects of NFU Mutual insurance products and believe in running a growing business, with local and knowledgeable staff who have customer service at the forefront of their daily duties. Rwyf yn Asiant I NFU Mutual ym Mhwllheli a Caernarfon ers Tachwedd 2015. Rwyf yn dod o gefndir amaethyddol ac o deulu sydd wedi rhedeg busnas Masnach Amaethyddol ar y Llyn. Mae hyn wedi rhoi dealltwriaeth hanfodol o’r diwydiant cyfnewidiog yma. Rwyf ar gael I helpu chi efo pob agwedd o gynyrch yswiriant NFU Mutual ac yn credu mewn datblygu busnes, sydd yn cyflogi staff lleol efo’r gallu i darparu gwasnaeth o’r safon uchaf i’n cwsmeriad.

Expand text

Catrin Green branch page photo

Catrin Green

Office Manager

I am the Office Manager and joined NFU Mutual in March 2017 as a Customer Sales Adviser, having been a stay at home mum for the last six years. I previously worked for NFU Mutual Pwllheli office in 2008. My role involves working between our two local offices here in Pwllheli and Caernarfon. I am a local girl bought up on the Lleyn and speak fluent Welsh. I can assist you with motor and personal products for which I aim to provide you with efficient and excellent service.

Fi yw'r Rheolwr Swyddfa a ymunodd a NFU Mutual ym mis Mawrth  2017 fel Cynghorydd Gwerthiant Cwsmeriaidar ol aros adra I fagu fy mhlant am chwe mlynedd diwethaf. Bum yn gweithio yn blaenorol I Nfu Mutual yn Nghangen Mhwllheli yn 2008. Y mae fy rol yn fy ngalluogi i weithio rhwng ein dau cangen yma ym Mhwllheli a Caernarfon. Yr wyf yn eneth wedi ei fagu ar y Lleyn ac yn rhygl yn y Gymraeg. Gallaf eich cynorthwyo gyda yswiriant moduro a phersonol gan anelu i ddarparu gwasanaeth gwych bob amser.

Expand text

Kelly Williams branch page photo

Kelly Hughes

Life Lead Coordinator

I am a Life Lead Coordinator and Customer Service Adviser and joined NFU Mutual in May 2017. Previously to this I worked in financial services for over 12 years. I can assist you with your motor and personal insurance needs and always aim to provide you with an excellent service. Rwyf yn Gynghorydd Gwasanaethau Cwsmer a ymunodd a NFU Mutual ym mis Mai ar nifer o flynyddoedd yn gweithio mewn gwasanaethau ariannol. Gallaf eich cynorthwyo gyda yswiriant moduro a phersonol gan anelu i ddarparu gwasanaeth gwych bob amser.

Expand text

Hannah Kirk branch page photo

Hannah Kirk

Insurance Sales & Account Handler

I have recently joined NFU Mutual at the beginning of August 2018 and I am based in the Pwllheli office. I am local to Pwllheli and have a great knowledge of the area. I am happy to assist you with your motor, equine and personal insurance. I am always willing to go the extra mile for our customers and always aim to provide you with great customer service. Ymunais a'r NFU Mutual ar ddechrau mis Awst, 2018 ac rwyf wedi fy lleoli yn y swyddfa ym Mhwllheli. Rwyf yn lleol i'r dref ac yn meddu ar adnabyddiaeth wych o'r ardal. Byddaf yn hapus i'ch cynorthwyo gydag yswiriant eich cerbyd, ceffyl a phersonol. Dw i'n fwy na pharod i fynd gam y hellach i'n cwsmeriaid ac o hyd yn anelu i'ch darparu gyda gwasanaeth cwsmer o'r radd flaenaf.

Expand text

Tesni Harrison

Tesni Harrison

Customer Sales Adviser

I have been a Customer Sales Adviser at NFU Mutual since February 2018. I grew up in Aberdaron and have great knowledge of the surrounding area. I am more than happy to help you with your motor and personal products.

Ymunais a NFU Mutual yn mis chwefror 2018 fel Cynghorydd Gwasanaethau Cwsmer. Cefais fy magu yn Aberdaron a rwy’n adnabod yr ardal yn dda. Byddaf yn hapus i’ch cynorthwyo gyda yswiriant cerbydau a thai.

Expand text

Jordan Thomas

Jordan Thomas

Customer Sales Adviser & Account Handler

I recently joined NFU Mutual as one of the newest members in the Caernarfon office. Originally from Llanrug, my local knowledge is vast of the area. I look forward to being able to assist you in the future with motor and personal products. 

Ymunais a NFU Mutual Caernarfon ym mis Ionawr 2020 fel un o aelodau mwyaf diweddar y swyddfa. Yr wyf yn wreiddiol o Lanrug a mae gennyf wybodaeth wych o’r ardal leol. Edrychaf ymlaen i allu eich helpu yn y dyfodol gyda yswiriant personol a modurol.

Expand text

Sarah Meza-Velazquez

Sarah Meza-Velazquez

Customer Sales Adviser & Account Handler

I am newly based at the NFU Mutual Caernarfon office. I began my working life in insurance over 28 years ago, it is with this experience and my NFU Mutual training that I will be able to offer you motor and personal insurance products. I am committed to providing the best customer service. I am currently learning to speak Welsh.

Yr wyf wedi cael fy lleoli yn Swyddfa Caernarfon. Dechreuais yn y byd Gwaith mewn yswiriant drost 28 mlynedd yn ol. Trwy hyfforddiant NFU Mutual a fy mhrofiad o’r gorffenol fe fyddaf yn medru cynnig yswiriant personol a modurol. Yr wyf wedi ymrwymo i gynnig gwasanaeth cwsmer arbennig. Yr wyf yn dysgu Cymraeg. 

Expand text

Angharad Williams

Angharad Williams

Customer Sales Adviser & Account Handler

I am the most recent member to join the Pwllheli team. I was bought up on a farm in and around Lleyn and Eifionydd therefore I have great knowledge and understanding of the area and farming life. I live locally and have a very good understanding of the area. I look forward to assisting you with your motor and personal insurance needs.

Fi yw'r aelod mwyaf diweddar i ymuno â thîm Pwllheli.  Yr wyf wedi cael fy magu fel geneth ffarm ym Mhen Llyn ac Eifionydd a mae gennyf ddealltwriaeth dda o'r ardal a’r byd amaeth. Edrychaf ymlaen i’ch helpu gyda eich anghenion yswiriant personol a modurol.

Expand text

Thomas Andrews

Thomas Andrews

Insurance Sales & Account Handler

Having recently graduated from Bangor University, I am the latest member of the NFU Mutual agency in Caernarfon, joining in November 2019. Being from North Wales, I have great local knowledge, being able to assist you in both Welsh and English. I look forward to assisting and helping you in the future.

Newydd raddio o Brifysgol Bangor, fi yw’r aelod diweddaraf yn swyddfa NFU Mutual yng Nghaernarfon, ymunais ym mis Tachwedd, 2019. Ganwyd fi ym Mangor, felly mae gen I wybodaeth leol wych, gallaf eich cynorthwyo a’ch helpu yn Gymraeg neu Saesneg. Edrychaf ymlaen at eich cynorthwyo yn yr dyfodol.

Expand text

Dan Killingbeck headshot

Dan Killingbeck

Risk Management Sales Consultant

As the Risk Management Services Sales Consultant, I am available to come and talk to farming and commercial customers about tailor-made health and safety services for their business.

Expand text

Gareth Jones

Financial Adviser

I have been a Financial Adviser for over 20 years and have been employed by NFU Mutual since 2010. I have always lived in North Wales, and now live locally in Prestatyn. My role is to carefully assess financial needs and present solutions to achieve customer goals and ensure adequate protection is in place. The range of products offered include pensions, investments and life assurance and I am happy to meet with you to give advice to meet your individual needs and circumstances. Like myself, all of the Financial Advisers within NFU Mutual are qualified professionals selected for our experience, knowledge and ability to tailor advice.

Expand text