}

Call today: 9:00 am - 8:00 pm

Thursday: 9:00 am - 8:00 pm

Friday: 9:00 am - 8:00 pm

Saturday: 9:00 am - 12:30 pm

Sunday: Closed

Monday: 9:00 am - 8:00 pm

Tuesday: 9:00 am - 8:00 pm

Pwllheli

Y Maes, Pwllheli, LL53 5HA

Visit today: 9:00 am - 5:00 pm

Thursday: 9:00 am - 5:00 pm

Friday: 9:00 am - 5:00 pm

Saturday: Closed

Sunday: Closed

Monday: 9:00 am - 5:00 pm

Tuesday: 9:00 am - 5:00 pm

Welcome to NFU Mutual Pwllheli agency where you will always find a warm welcome. Our staff provide face to face service and friendly, expert assistance. We cover the areas of Gwynedd, Pwllheli, Criccieth, Porthmadog, Penrhyndeudraeth, Beddgelert, Nefyn, Abersoch & Aberdaron.


NFU Mutual

Our team

Hedd Rhys branch page photo

Hedd Rhys

Agent

Hedd is our Senior Agent, having taken over the position in October 2008. He is fully trained to help with NFU Mutual insurance products and committed to running an efficient, friendly office with a local focus. He believes that the key to running a good business is providing a friendly, trustworthy environment.

Ers cymryd y rol ym Mis Hydref 2008, fi yw’r Prif Asiant yng Nghaernarfon a Phwllheli. Rwyf wedi fy hyfforddi i roi gwybodaeth ar holl gynyrch yswiriant NFU Mutual ac wedi ymroi i redeg swyddfa effeithlon a chyfeillgar gyda blas lleol iddi. Credaf bod darparu awyrgylch gyfeillgar gyda staff y gall ein cwsmeriaid ymddiried ynddynt, yn hanfodol wrth redeg busnes da

Expand text

Sarah Edwards

Sarah Edwards

Agent

Sarah began her role as Assistant Agent at the Caernarfon and Pwllheli office in November 2015. She has been fortunate to grow up locally with parents who run an agricultural merchant business providing her with sound knowledge of this continually changing industry. She can help with many aspects of NFU Mutual insurance products and believes in running a growing business, with local and knowledgeable staff who have customer service at the forefront of their daily duties.

Rwyf yn Asiant I NFU Mutual ym Mhwllheli a Caernarfon ers Tachwedd 2015. Rwyf yn dod o gefndir amaethyddol ac o deulu sydd wedi rhedeg busnas Masnach Amaethyddol ar y Llyn. Mae hyn wedi rhoi dealltwriaeth hanfodol o’r diwydiant cyfnewidiog yma. Rwyf ar gael I helpu chi efo pob agwedd o gynyrch yswiriant NFU Mutual ac yn credu mewn datblygu busnes, sydd yn cyflogi staff lleol efo’r gallu i darparu gwasnaeth o’r safon uchaf i’n cwsmeriad.

Expand text

Kelly Williams branch page photo

Kelly Hughes

Financial Services Co-ordinator

Kelly is our financial services co-ordinator for the Caernarfon and Pwllheli offices and joined the agency in May 2017 as a customer sales adviser.  With over 17 years’ experience of financial services her role is to co-ordinate appointments for our customers who want to discuss the financial services products we have to offer with our adviser. Recently Kelly has completed her motor licence to be able to assist customers who want to make amendments to their car policies.

Kelly  yw Cydlynydd Gwasanaethau Ariannol swyddfeydd Caernarfon a Phwllheli ac ymuodd â'r asiantaeth yn ôl ym mis Mai 2017 fel Cynghorydd Gwerthu Cwsmer. Gyda dros 17 mlynedd o brofiad o wasanaethau ariannol rôl Kelly yw cydlynu apwyntiadau ar gyfer ein cwsmeriaid sydd am drafod y cynhyrchion gwasanaethau ariannol sydd gennym i’w cynnig gyda’n cynghorydd. Yn ddiweddar, hefyd y mae Kelly wedi cwblhau ei thrwydded yswiriant modur i allu cynorthwyo cwsmeriaid sydd am wneud newidiadau i'w polisïau Ceir.

Expand text

Tesni Harrison

Tesni Harrison

Customer Sales Adviser

Tesni has been a customer sales adviser at the agency since February 2018. She grew up in Aberdaron and has great knowledge of the surrounding area. Tesni is more than happy to assist you with your motor and personal products as well as personal claims.

Ymunodd Tesni a NFU Mutual yn mis Chwefror 2018 fel Cynghorydd Gwasanaethau Cwsmer.  Magwyd hi yn Aberdaron gyda  gwybodaeth a dealltwriaeth eang o’r ardal. Y mae Tesni yn hapus i’ch cynorthwyo gyda yswiriant cerbydau, tai a ceisiadau yswyriant personol.

Expand text

Jordan Thomas

Jordan Thomas

Customer Sales Adviser & Account Handler

Jordan recently joined the agency as one of the newest members in the Caernarfon office. Originally from Llanrug, his local knowledge of the area is vast. He looks forward to being able to assist you in the future with motor and personal products. 

Ymunais a NFU Mutual Caernarfon ym mis Ionawr 2020 fel un o aelodau mwyaf diweddar y swyddfa. Yr wyf yn wreiddiol o Lanrug a mae gennyf wybodaeth wych o’r ardal leol. Edrychaf ymlaen i allu eich helpu yn y dyfodol gyda yswiriant personol a modurol.

Expand text

Angharad Williams head shot

Angharad Williams

Insurance Sales & Account Handler

Angharad has been an Insurance Sales & Account Handler since January 2020 and recently obtained her license in being a Claims Handler as of August. She was brought up on a farm in and around Llyn and Eifionyd. As she lives locally, she has great knowledge and understanding of the area and farming life. Angharad looks forward to assisting you with your motor, agricultural and personal insurance needs along with dealing and handling claims. 

Rwyf wedi bod yn Gynghorydd Gwerthiant Yswiriant a Ymdriniwr Cyfrifion ers Ionawr 2020. Yn ddiweddar rwyf wedi ennill fy nhrwydded fel triniwr hawliadau. Cefais fy magu ar fferm yn ac o gwmpas ardal Llyn a Eifionydd. Gan fy mod yn byw yn lleol, mae gennyf wybodaeth ac dealltwriaeth gwych o'r ardal a bywyd ffermio. Edrychaf ymlaen i'ch gynorthwyo gyda eich yswiriant cerbydau modur, cerbydau amaethyddol ac  anghengion personol yn ogystal a ddelio a thrafod hawliadau.

Expand text

William Evans head shot

William Evans

Insurance Sales & Account Handler

Will has been an insurance sales & account handler at the agency since November 2020. He was born and raised in Anglesey, coming from a farming family. Will is able to assist with motor and personal products, and also deals with the agencies renewals.

Y mae Will wedi bod yn Gynghorydd Gwerthiant Cwsmeriaid yn y swyddfa ers Tachwedd 2020. Cafodd ei fagu ar Ynys Môn, ac yn dod o deulu amaethyddol. Y Mae Will yn hapus I’ch cyngorthwyo gyda polisiau modur a phersonol, a hefyd yn delio efo adnewyddiadau polisiau.

Expand text

Dan Killingbeck headshot

Dan Killingbeck

Risk Management Sales Consultant

As the Risk Management Services Sales Consultant, Dan is available to come and talk to farming and commercial customers about tailor-made health and safety services for their business.

Expand text

Gareth Jones

Financial Adviser

Gareth has been a Financial Adviser for over 20 years and has been employed by NFU Mutual since 2010. He has always lived in North Wales, and now lives locally in Prestatyn. His role is to carefully assess financial needs and present solutions to achieve customer goals and ensure adequate protection is in place. The range of products offered include pensions, investments and life assurance and he is happy to meet with you to give advice to meet your individual needs and circumstances. Like Gareth, all of the Financial Advisers within NFU Mutual are qualified professionals selected for our experience, knowledge and ability to tailor advice.

Expand text

Debbie Harris

Office Manager

Debbie has recently joined us as the Office Manager. Local to Pwllheli and fluent in both Welsh and English, Debbie has previously worked in estate agency for almost 18 years, with a vast knowledge of the local area. Debbie will be able to assist with all motor, home, travel and personal products.

Ymunodd Debbie a NFU Mutual Pwllheli & Caernarfon yn mis Tachwedd 2021, fel Rheolwr swyddfa gyda bron o 18mlynedd o brofiad o weithio mewn Asiantaeth gwerthu tai gyda  gwybodaeth a dealltwriaeth eang o’r ardal. Y mae Debbie yn eneth wedi ei magu ym Mwhllheli ac yn rhygl yn y Gymraeg a’r Saesneg. Mae Debbie allu eich helpu yn y dyfodol gyda yswiriant personol a modurol.

Expand text

Bethan Williams

Personal Assistant

Bethan joined our office as Hedd and Sarah’s PA. She is local to Caernarfon and has two sons who attend the local high school. Bethan has years of experience working with customers and is excited to get to know all our customers.

Mae Bethan wedi ymunno a’r swyddfa fel PA i Hedd ag Sarah. Mae Bethan yn enedigol o Gaernarfon ac yn fam I ddau o hogia sydd  yn mynuchu’r ysgol uwchradd leol. Mae ganddi flynnyddoedd o brofiad o withio efo chwsmeriaid. Ma Bethan yn awyddus I ddod I adnabod y cwsmeriaid.

 

Expand text